Lubomír Šára: Málotřídní škola - přípravy na vyučování

Přírodověda » Člověk

Opakování učiva o lidském těle

Dvě vyučovací hodiny věnujeme komplexnímu opakování znalostí o lidském těle. Žáky vedeme k samostatné práci, shrneme nejen znalosti, ale také dokončíme pracovní listy, kam jsme si zaznamenávali poznatky o svém vlastním těle.
Výstupy pro žáka:
- uvědomuje si funkce rodiny
- chová se ohleduplně k druhému pohlaví

Muž a žena

V této kapitole se věnujeme stavbě ženských a mužských pohlavních žláz. Povíme si o změnách v době dospívání - v pubertě. Žáci obdrží základní poznatky o sexualitě. Velkou pozornost věnujeme drogám, alkoholu a kouření. Tématu věnujeme tři až čtyři vyučovací hodiny.
Výstupy pro žáka:
- rozšíří si poznatky o návykových látkách, osvojí si způsob jejich odmítání
- rozliší biologické a psychické změny v dospíváni
- vysvětlí základní funkce pohlavní soustavy
- orientuje se v bezpečném sexuálním chování
- ohleduplně se chová k druhému pohlaví

Naše tělo a zdraví

Jednu vyučovací hodinu věnujeme shrnutí poznatků o zdravém způsobu života. Všimneme si kvality prostředí kolem nás, svého denního režimu, dodržování osobní hygieny či pravidel bezpečnosti.
Výstup pro žáka:
- posoudí zdravý způsob života

Celistvost lidského organismu

V jedné vyučovací hodině si prohloubíme znalosti o vlastním těle. Zvláště se věnujeme vnitřní stavbě těla a umístění jednotlivých orgánů. Učivo propojíme s výtvarnou výchovou.
Výstup pro žáka:
- rozvíjí si základní znalosti o lidském těle

Vylučování

Již jsme poznali, jak se z těla vylučuje oxid uhličitý a co vylučuje kůže, když je teplo. Nyní nás čeká poznávání vylučovacího ústrojí a jeho částí. Kapitole věnujeme jednu vyučovací hodinu.
Výstup pro žáka:
- vysvětlí základní funkce vylučovací soustavy

Rozvádění látek po těle

Hledáme odpovědi na otázky, kam se dostávají rozložené látky z tenkého střeva a kam se dostává kyslík z plic. Dozvíme se, co vše obsahuje krev, co jsou cévy a k čemu slouží hormony. Této kapitole věnujeme jednu vyučovací hodinu.
Výstup pro žáka:
- vysvětlí základní funkce oběhové soustavy

Dýchání

Do těla přijímáme vzduch nosem nebo ústy. Ze vzduchu v dýchacím ústrojí přijímáme kyslík a z krve uvolňujeme kysličník uhličitý. Kyslík je nezbytný pro uvolňování energie v našem těle. Dýchacímu ústrojí a jeho významu věnujeme jednu vyučovací hodinu.
Výstup pro žáka:
- vysvětlí základní funkce dýchací soustavy

Přijímání a využívání potravy

Naše tělo přijímá z prostředí potravu, vodu a vzduch. Ty jsou nezbytné pro náš život. Voda je obsažena ve všech částech těla. Z potravy získáváme látky potřebné pro stavbu těla a jeho činnosti. Vitamíny a některé další látky jsou důležité pro naše zdraví. Tomuto učivu věnujeme dvě vyučovací hodiny.
Výstup pro žáka:
- vysvětlí základní funkce trávící soustavy

Smysly a nervy

Smyslové orgány zachycují podněty z prostředí okolo nás. Společně se seznámíme s nervovým systémem a mozkem. Blíže si probereme oko a ucho. Této kapitole věnujeme dvě až tři vyučovací hodiny.
Výstupy pro žáka:
- vysvětlí funkci nervové soustavy
- popíše funkci zrakového ústrojí a ostatních smyslů

Svaly

Ohýbáním paže v lokti a hmatem druhé ruky sledujeme, jak se mění tvar svalů na pažích. I na jiných místech těla pátráme, které svaly se při pohybu zkracují a které natahují. Některé svaly zkusíme ovládat svou vůlí. Této kapitole věnujeme jednu vyučovací hodinu.
Výstup pro žáka:
- rozliší druhy svalů

 1 2   Další
Uživatel:
Heslo:
Nemáte účet?