Lubomír Šára: Málotřídní škola - přípravy na vyučování

Vlastivěda » Historie našich zemí

Opakujeme s Vlastíkem

Kompletní opakování učiva novějších dějin naší vlasti. Při opakování využijeme některé moduly výukového programu Vlastík. Opakování věnujeme čtyři až pět vyučovacích hodin.
Výstupy pro žáka:
- utřídí a začlení nabyté vědomosti do historických etap
- rozšiřuje si historické znalosti o místě bydliště a širším okolí
- bezpečně se orientuje v časové přímce
- orientuje se v hlavních reáliích minulosti naší vlasti

Návrat k demokracii

Patnáctá část naší novější historie uzavírá naše putování dějinami. Začínáme na konci osmdesátých let, kdy přibývalo nespokojenosti a protestů. Ty nakonec vyvrcholily generální stávkou a sametovou revolucí. Téma je rozrženo na dvě až tři vyučovací hodiny.
Výstupy pro žáka:
- objevuje dějinné souvislosti regionu a vlasti
- srovnává a hodnotí způsob života a práce předků v hlavních dějinných obdobích

Obnovená Československá republika

Ve čtrnácté části naší novější historie sledujeme vývoj v Československu po druhé světové válce. Všimneme si odsunu Němců, obnovy hospodářství. Zaměříme se na komunistický převrat v únoru 1948 a následné vládě jedné strany. Dalším mezníkem je rok 1968 a následné období normalizace. Tématu věnujeme dvě až tři vyučovací hodiny.
Výstupy pro žáka:
- zařadí zjištěné údaje historicky správně, vyvozuje souvislosti mezi jednotlivými ději
- upevňuje si získané znalosti o způsobu života našich předků na našem území v hlavních dějinných obdobích

Druhá světová válka

Třináctá část je věnována dalšímu světovému konfliktu, který se v blízké době rozhořel nejen v Evropě. Budeme sledovat příjezd Němců do Prahy v březnu 1939. Povíme si o životu v protektorátu - poznáme potravinové lístky i těžkou situaci židovských spoluobyvatel. Seznámíme se s odbojem proti okupantům doma i za hranicemi. Toto téma je rozvrženo na tři vyučovací hodiny.
Výstupy pro žáka:
- rozšiřuje si historické znalosti o místě bydliště a širším okolí
- shromažďuje a využívá poznatky z kronik, archivů a muzeí

Československá republika

Ve dvanácté části se vydáme za našimi předky do Československa. Představíme si nově vzniklý stát i jeho prvního prezidenta. Povíme si o hospodářském rozmachu, nově vzniklých průmyslových podnicích a jejich výrobcích. Dotkneme se i života prostých obyvatel, jejich možností zábavy a trávení volného času. Smutnou stránkou je hrozba našeho velkého souseda, která vedla až k rozpadu prosperujícího Československa. Tomuto tématu věnujeme čtyři vyučovací hodiny.
Výstupy pro žáka:
- upevňuje si získané znalosti o způsobu života předků a rozšiřuje si je
- srovnává a hodnotí způsob života a práce předků
- objevuje dějinné souvislosti regionu a vlasti

1. světová válka

Jedenáctá část je věnována prvnímu celosvětovému konfliktu. Převážně se pochopitelně zaměříme na evropský kontinent. Všimneme si příčin rozpoutání konfliktu, zapojení Čechů do války i zběhnutí některých z nich k nepříteli. Pohovoříme o důsledcích pro civilní obyvatele. Tématu věnujeme dvě vyučovací hodiny.
Výstupy pro žáka:
- upevňuje si získané znalosti o způsobu života předků a rozšiřuje si je
- shromažďuje a využívá poznatky z kronik, archivů a muzeí
- rozšiřuje si historické znalosti o místě bydliště a širším okolí

Století páry a elektřiny

V desáté části se podíváme na české vynálezce a význam jejich objevů a vynálezů. Povíme si o průmyslovém rozvoji českých zemí, všimneme si rozvoje kultury i sportu pro široké vrstvy obyvatel našeho státu. Tomuto tématu věnujeme čtyři vyučovací hodiny.
Výstupy pro žáka:
- upevňuje si získané znalosti o způsobu života předků a rozšiřuje si je
- srovnává a hodnotí způsob života a práce předků
- objevuje dějinné souvislosti regionu a vlasti

České země - součást Rakouska

Devátou částí otevíráme historické učivo v 5. ročníku. Dozvíme se o osvícenství, změnách v říši a reformách, které změnily život obyvatel státu. Povíme o buditelech českého národa a národním obrození. S ním souviselo politické probuzení - zhodnotíme jeho výsledek. Kapitolu zakončíme nástupem Františka Josefa I. a vznikem Rakouska-Uherska. Tématu věnujeme šest vyučovacích hodin.
Výstupy pro žáka:
- bezpečně se orientuje v časové přímce
- srovnává a hodnotí způsob života a práce předků
- zařadí zjištěné údaje historicky správně, vyvozuje souvislosti mezi jednotlivými ději

Opakujeme s Vlastíkem

Kompletní opakování učiva o starších dějinách naší vlasti. Při opakování využijeme některé moduly výukového programu Vlastík. Opakování věnujeme šest vyučovacích hodin.
Výstupy pro žáka:
- využívá nejrůznější informace z dostupných zdrojů k poznání naší minulosti
- zdůvodní základní význam chráněných kulturních památek, archivů, sbírek, muzeí a galerií pro pochopení minulosti
- srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce předků na našem území v hlavních dějinných obdobích
- orientuje se v hlavních reáliích minulosti naší vlasti

České země za vlády Habsburků

V osmé části historického učiva si povíme o nástupu Habsburků na český trůn, o rozvoji řemesel a obchodu, o životě české šlechty, měšťanů i venkovského lidu. Zhodnotíme rozvoj království za vlády Rudolfa II. Řekneme si o stavovském povstání a jeho důsledcích, vyzdvihneme osobnost J. A. Komenského. Tématu věnujeme sedm vyučovacích hodin.
Výstupy pro žáka:
- prohlubuje si poznatky o mezilidských vztazích a vzájemné komunikaci
- dokáže vysvětlit příbuzenské a mezigenerační vztahy, život a funkci rodiny
- konkretizuje podoby a projevy kultury
- vysvětluje pojmy právní ochrana občanů a majetku, soukromé vlastnictví, duševní hodnoty

 1 2   Další
Uživatel:
Heslo:
Nemáte účet?