Lubomír Šára: Málotřídní škola - přípravy na vyučování

Přírodověda

Člověk

V tématu Člověk rozvíjíme základní znalosti páťáků o lidském těle, vysvětlujeme a popisujeme funkci soustav lidského těla. Zabýváme se posouzením zdravého způsobu života, rozšiřujeme základní poznatky o návykových látkách, osvojujeme si způsoby jejich odmítání. Informujeme o biologických a psychických změnách v dospívání, vysvětlujeme základní funkci pohlavní soustavy. Srovnáváme etapy vývoje dítěte před a po narození. Žákům se dostane základního poučení o bezpečném sexuálním chování. Rozvíjíme ohleduplné chování k druhému pohlaví, uvědomujeme si funkci rodiny.
Rozsah tématu: 20 vyučovacích hodin a 2 hodiny opakování
Časové zařazení: od začátku ledna do konce března

Země ve vesmíru

Přírodovědné učivo pro žáky 5. ročníku obsahuje základní informace o sluneční soustavě, hvězdách, souhvězdí, výzkumu vesmíru. Přináší poučení o některých globálních problémech naší planety.
Rozsah tématu: 8 až 10 vyučovacích hodin
Výstupy pro žáka:
- seznámí se s problematikou vzniku Země a života
- porovná planety sluneční soustavy
- vyhodnotí naši planetu v sluneční soustavě
- zdůvodní střídání dne a noci
- vysvětlí střídání ročních období
- vysvětlí důležitosti základních podmínek pro život na Zemi

Třídění organismů

Zavedení systému pro třídění organismů je určeno pro žáky 5. ročníku. Učivu a důkladnému procvičení, zvláště při určování známých rostlin a živočichů věnujeme šest až sedm vyučovacích hodin.
Výstupy pro žáka:
- navazuje na své poznatky o flóře a fauně ve vybraných lokalitách a prohlubuje si je
- třídí nejznámější druhy organismů do skupin a porovnává jejich přizpůsobení se prostředí

Horniny a nerosty

Zkoumání a pozorování deseti základních hornin a nerostů provádíme se žáky 4. ročníku. Ke zkoumání potřebujeme sady hornin a nerostů, které jsou ve školách jako učební pomůcky. Žáci pracují samostatně ve čtyřčlenných týmech. Zkoumání včetně výstupů a kontroly je připraveno pro pět až šest vyučovacích hodin.
Výstup pro žáka:
- naplánuje, založí a vyhodnotí jednoduchý pokus.
- vysvětlí výsledky pokusu.
- posuzuje vliv člověka na životní prostředí.

Rozmanitost podmínek života na Zemi

Přírodovědné učivo pro žáky 5. ročníku obsahuje základní informace o podmínkách života na naší planetě a poučení o některých globálních problémech naší planety.
Rozsah tématu: 15 až 16 vyučovacích hodin.
Výstupy pro žáka:
- třídí živočichy, studuje jejich životní podmínky a sleduje jejich přizpůsobení prostředí v jednotlivých pásech a oblastech, v mořích a oceánech
- třídí rostliny, sleduje jejich přizpůsobení prostředí v jednotlivých oblastech Země
- vysvětlí důležitost základních podmínek pro život na Zemi
- posoudí činnost člověka v přírodě a vyhodnotí základní globální problémy.

 1
Uživatel:
Heslo:
Nemáte účet?