Lubomír Šára: Málotřídní škola - přípravy na vyučování

Vlastivěda » Evropa

Cestujeme po Evropě

Devátá kapitola je opakovací. Protože obyvatelé Evropy využívají volný čas k poznávání jiných zemí a jejich obyvatel, vyhledáme si v příruční mapě oblíbené cíle turistů. Za pomoci internetové učebnice zpracujeme informace a obrázky o těchto oblastech do prezentací. Opakování věnujeme tři až čtyři vyučovací hodiny. Důraz klademe na spolupráci v týmech, schopnost vyhledat požadované informace a prezentovat je spolužákům.
Výstupy pro žáka:
- prezentuje získané poznatky o způsobu života a přírodních podmínkách v Evropě
- prezentuje získané poznatky o zemích Evropské unie
- porovná způsob života a přírodu v naší vlasti s jinými evropskými zeměmi

Sousedé České republiky

V osmé kapitole se vypravíme k našim čtyřem sousedům. Čeká nás návštěva Německa, Rakouska, Slovenska a Polska. Celkově této kapitole věnujeme osm vyučovacích hodin, každému ze sousedů tedy zhruba dvě vyučovací hodiny. Důraz klademe především na samostatnou práci s mapou a vyhledávání informací v encyklopediích.
Výstupy pro žáka:
- správně umístí Českou republiku z hlediska zeměpisného
- porovná způsob života a přírodu v naší vlasti s jinými evropskými zeměmi
- shromažďuje poznatky o EU, využívá při tom různých zdrojů
- vyčte z map základní údaje o evropských zemích

Evropské státy a jejich hlavní města

Sedmá kapitola je věnována evropským státům a jejich hlavním městům. Je zaměřena především na práci s mapou. Dále sem zařadíme práci s textem - hledání informací. Učivu věnujeme sedm vyučovacích hodin. Výstupy pro žáka:
- vyčte z map základní údaje o všech evropských zemích
- dokáže vysvětlit grafiku map, používá vysvětlivky
- shromažďuje poznatky o EU, využívá při tom různých zdrojů
- porovná přírodu a způsob života v naší zemi s jinými evropskými zeměmi

Rostliny a živočichové v Evropě

Které rostliny a živočichy objevíme na jednotlivých místech Evropy - o tom získáme všeobecný přehled v šesté kapitole. Rostlinám a živočichům věnujeme jednu vyučovací hodinu.Toto učivo je propojeno s přírodovědným učivem Rozmanitost životních podmínek na Zemi.
Výstup pro žáka:
- třídí poznatky o přírodních podmínkách v Evropě získané z dostupných zdrojů

Vodstvo v Evropě

Pátá kapitola je zaměřena na evropská moře a řeky. Učivu věnujeme tři vyučovací hodiny.
Výstupy pro žáka:
- třídí poznatky o přírodních podmínkách v Evropě získané z dostupných zdrojů
- z map vyčte potřebné údaje

Podnebí v Evropě

Ve čtvrté kapitole se věnujeme evropskému podnebí. K probrání učiva postačí jedna vyučovací hodina.
Výstup pro žáka:
- třídí poznatky o přírodních podmínkách v Evropě získané z dostupných zdrojů

Nížiny a pohoří v Evropě

Třetí kapitola vlastivědného učiva o Evropě je věnována povrchu našeho světadílu - nížinám a vrchovinám. Této kapitole věnujeme dvě vyučovací hodiny.
Výstupy pro žáka:
- třídí poznatky o přírodních podmínkách v Evropě získané z dostupných zdrojů

Poloha Evropy na Zemi

Ve druhé vyučovací hodině si stanovíme hranice Evropy, poznáme nejznámější poloostrovy a ostrovy. Poloze Evropy věnujeme jednu vyučovací hodinu.
Výstup pro žáka:
- z map vyčte potřebné údaje

Planeta Země

Úvodní kapitola je opakováním učiva přírodovědy 5. ročníku (Rozmanitost životních podmínek na Zemi). Pomocí glóbu si zopakujeme umístění světadílů a oceánů na Zemi. Všimneme si sítě rovnoběžek a poledníků, povíme si o časových pásmech. Této kapitole věnujeme jednu vyučovací hodinu.
Výstup pro žáka:
- třídí poznatky o přírodních podmínkách na získané z dostupných zdrojů

 1
Uživatel:
Heslo:
Nemáte účet?