Lubomír Šára: Málotřídní škola - přípravy na vyučování

Informatika » Pracujeme s texty

Textové editory - opakování

Při samostatné práci v jedenácté a dvanácté hodině si žák zopakuje vše, co se naučil v textových editorech: psaní, editaci textu, práci s nástroji, formátování dokumentu, vkládání obrázku. Práci hodnotíme známkou.
Výstupy pro žáka:
- píše samostatně krátké texty
- umí text zformátovat a doplnit obrázkem
- vytvořený dokument uloží v souboru do svého adresáře, připraví k tisku a vytiskne

Formátování dokumentu

Devátá a desátá vyučovací hodina je věnována formátování dokumentu. Žáci se dozvědí, co je formátování. Postupně se seznamují s formátováním textového dokumentu, některými zásadami pro formátování. Poznávají formátovací panel, formát písma i odstavce. Krok za krokem si vše prakticky vyzkouší.
Výstupy pro žáka:
- píše samostatně krátké texty
- napsané texty jednoduše zformátuje
- v textovém editoru zpracovává zadané úkoly

Hledání a nahrazování textu

V osmé vyučovací hodině se zaměříme na hledání a nahrazování textu a na kontrolu pravopisu. Pro svou práci máme připravené čtyři soubory, se kterými budeme pracovat a které si nejprve stáhneme a uložíme do své složky. V této vyučovací hodině bude pracovat každý žák u svého počítače.
Výstupy pro žáka:
- píše samostatné krátké texty
- v textech najde a nahradí slova

Práce s nástroji

Při práci s textovým dokumentem často používáme tlačítka na panelu nástrojů. Při praktických činnostech se s nimi seznámíme v šesté a sedmé vyučovací hodině. Na počátku hodiny si po spuštění aplikace Writer prohlédneme jednotlivá tlačítka a pomocí místní nápovědy se seznámíme s tím, k čemu slouží. Dále se zaměříme na vyjmutí a kopírování textu, vložení data a času, kontrolu pravopisu, vložení obrázku, uložení dokumentu a jeho otevření, tisk dokumentu, vyhledání a nahrazování slov.
Výstupy pro žáka:
- textový editor využívá ke zpracování zadaných úkolů
- text jednoduše zformátuje, doplní fotografií či obrázkem

Pořizování textu

V páté vyučovací hodině si začneme osvojovat zásady pro pořizování textu, řekneme si, čeho se vyvarovat, aby vznikl správný dokument.
Výstup pro žáka:
- píše samostatně krátké texty
- v textech opraví chyby a text jednoduše zformátuje
- text doplní grafickým prvkem, fotografií či obrázkem

Pohyb v textovém dokumentu

K pohybu v textovém dokumentu jsme zatím používali myš a šipky. Je-li ovšem dokument delší, můžeme kromě kolečka myši a posuvníků na okraji okna použít klávesy na klávesnici. Ve čtvrté vyučovací hodině procvičíme využití kláves pro rychlý pohyb v textovém dokumentu.
Výstup pro žáka:
- píše samostatně krátké texty, pohybuje se v dokumentu, nalézá požadované informace

Psaní a editace textu

Při práci s textovým editorem Writer využijeme vše, co jsme se již naučili - psaní na klávesnici, kopírování, ukládání dokumentů a jejich otevírání. Ve druhé a třetí vyučovací hodině si to zopakujeme v několika úkolech.
Výstupy pro žáka:
- píše samostatně krátké texty
- v textech opraví chyby, doplní je obrázky
- vytvoří si vlastní složku, umí ji otevřít
- soubory ukládá do své složky

Textové editory

V úvodní hodině věnované práci s texty žáky seznámíme s výhodami využití počítače k psaní textů, s textovými editory a blíže se spuštěním a oknem editoru Writer. Žáci si prakticky vyzkouší práci ve Writeru - budou plnit jednoduché úkoly. V předchozím oddíle "Začínáme s počítačem" žáci využívali k psaní aplikaci WordPad (součást Windows), nyní jejich zkušenosti rozšíříme textový editor z balíku OpenOffice.
Výstupy pro žáka:
- zrychluje psaní na klávesnici
- orientuje se při hledání písmen, číslic i dalších kláves

 1
Uživatel:
Heslo:
Nemáte účet?