Lubomír Šára: Málotřídní škola - přípravy na vyučování

Výchovy

Hudební výchova ve 2. ročníku

Různorodé hudební činnosti ve druhém ročníku vzájemně propojujeme. U žáků rozvíjíme jejich hudebnost - hudební schopnosti a dovednosti: sluchové, rytmické, pěvecké, intonační, instrumentální, hudebně pohybové, tvořivé a poslechové. Žák může uplatnit svůj hlasový potenciál při sólovém i sborovém zpěvu, své instrumentální dovednosti při doprovodu zpěvního projevu, své pohybové dovednosti při pohybovém doprovodu písně. Může interpretovat hudbu podle svého zájmu a zaměření.

Hudební výchova ve 4. ročníku

V rámci pěveckého a mluvního projevu rozšiřujeme hlasový rozsah, využíváme notový zápis jako oporu při realizaci písně. Rytmizujeme, melodizujeme a improvizujeme, tvoříme jednoduchý hudební doprovod. Taktujeme, tvoříme pohybový doprovod písně. Poznáváme hudební formy, snažíme se o interpretaci hudby.

Hudební výchova v 5. ročníku

Žák prostřednictvím vokálních činností pracuje s hlasem, kultivuje svůj pěvecký i mluvní projev v souvislosti s uplatňováním a posilováním správných pěveckých návyků. Využívá hudební nástroje při hudební reprodukci i produkci. Prostřednictvím pohybových činností ztvárňuje hudbu a reaguje na ni pomocí pohybu, tance a gest. Při poslechových činnostech aktivně vnímá znějící hudbu, poznává hudbu ve všech jejích žánrových, stylových i funkčních podobách, učí se hudbu analyzovat a interpretovat.

Hudební výchova ve 3. ročníku

Žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových a poslechových činností vedeme k porozumění hudebnímu umění, k aktivnímu vnímání hudby a zpěvu i jejich aktivnímu využívání.
Vokální činnosti: intonace, vokální improvizace, hudební hry.
Instrumentální činnosti: hra na hudební nástroje, rytmizace, melodizace, stylizace.
Hudebně pohybové činnosti: taktování, pohybový doprovod, taneční hry se zpěvem, jednoduché lidové tance.
Poslechové činnosti: hudba vokální, instrumentální, vokálně instrumentální.

Výtvarná výchova ve 4. a 5. ročníku

Náměty pro výtvarné práce ve 4. a 5. ročníku základní školy pro školní rok od září do června. Všechny náměty jsou popsány a vyzkoušeny, najdeme u nich ukázky žákovských prací. Zařazujeme takové práce, abychom obsáhli všechny oblasti učiva výtvarné výchovy:
rozvíjení smyslové citlivosti
uplatňování subjektivity
ověřování komunikačních účinků
Výstupy pro žáka jsou uvedeny u každého námětu samostatně. U prací je počítáno s dvouhodinovou dotací.

Hra na řetěz

Básničku Jiřího Havla využijeme k rytmické deklamaci. Celou báseň napíšeme na tabuli a společně nejprve doplníme chybějící verše. Poté ji společně přečteme. Žáci se rozdělí do dvojic. Každá dvojice bude rytmicky deklamovat jedno dvojverší - každý žák tedy vysloví jeden verš. Všechny verše na sebe musí plynule navazovat tak, aby báseň nepostrádala smysl.

Notová osnova

Klasické tabule s nalinkovanou notovou osnovou už ve škole nemáme. Přesto potřebujeme čas od času využít notovou osnovu pro zápis not či k jiným účelům. Na interaktivní tabuli využijeme program Notová osnova. Nevyžaduje spuštění a načítání prostředí dodávaného s interaktivními tabulemi, takže jeho použití je velmi rychlé. Je pod licencí freeware, takže ho můžeme použít zcela bezplatně i na žákovských stanicích.

Dopravní výchova ve 4. a 5. ročníku

Dopravní výchovu organizujeme jako týdenní dopravní kurz v červnu. Dvakrát ročně (září, červen) využíváme výuku na dopravním hřišti.
Výstupy pro žáka:
- upevňuje si zásady správného chování chodce a cyklisty
- seznamuje se s pravidly silničního provozu pro cyklisty a upevňuje si je
- prakticky si procvičuje vyjíždění, jízdu u pravého okraje, zastavení, vyhýbání, předjíždění, odbočování a jízdu přes různé křižovatky
- seznamuje se s povinným vybavením jízdního kola

 1
Uživatel:
Heslo:
Nemáte účet?