Lubomír Šára: Málotřídní škola - přípravy na vyučování

Vlastivěda

Evropa

Poznávání Evropy jako jednoho ze světadílů a jeho jednotlivých součástí - povrchu, vodstva, rostlin, živočichů, států i měst. Tématický celek obsahuje osm kapitol a závěrečné shrnutí v celkovém rozsahu 28 vyučovacích hodin. Učivo probíráme v pátém ročníku od března do června.

Nové české dějiny

Druhá část historického nahlédnutí do dějin českých zemí je zaměřena na novější dějiny od období, kdy naše vlast byla součástí Rakouska (18. století), přibližně do roku 1993, tedy do vzniku České republiky. Kapitola Nové české dějiny obsahuje sedm tematických celků v rozsahu 23 - 25 vyučovacích hodin, k tomu asi 4 - 5 hodin kompletního opakování. Učivo probíráme v pátém ročníku od listopadu do března.

Poznáváme naši vlast v 5. ročníku

Na začátku 5. ročníku opakujeme a rozšiřujeme učivo o České republice. Toto učivo jsme rozdělili do pěti tematických okruhů v rozsahu dvanácti hodin. K tomu jsou přidány dvě hodiny kompletního opakování. Toto téma zařazuje v tematickém plánu na září a říjen.

Starší české dějiny

První část historického nahlédnutí do dějin českých zemí je zaměřena na starší dějiny od nejstaršího osídlení naší vlasti do třicetileté války (tedy do 17. století). Kapitola Starší české dějiny obsahuje osm tematických celků v rozsahu 29 - 31 vyučovacích hodin, k tomu asi 6 hodin kompletního opakování. Učivo probíráme ve čtvrtém ročníku od poloviny února do konce školního roku.

Historické obrázky z husitských válek

Další pokračování historických obrázků z českých zemí nás zavede do 15. století, kdy se prohloubilo napětí mezi církevními hodnostáři a ostatními obyvateli. Byla to doba ničení kostelů, klášterů, hradů i měst, doba, která vedla k postupnému pustošení celé země.
Výstupy pro žáka:
- seznamuje se s významnými sociálními problémy a nesnášenlivostí mezi lidmi
- zdůvodňuje základní význam chráněných kulturních památek a sbírek
- upevňuje si vědomosti o základních lidských právech
- rozpozná v jednoduchých případech protiprávní jednání

Historické obrázky z lucemburského státu

Historické obrázky nás tentokrát zavedou do českých zemí za vlády Lucemburků. Po počátečních hádkách nás čeká doba velkého rozkvětu. Konec vlády Lucemburků ovšem předznamenává husitský rozvrat.
Výstupy pro žáka:
- využívá nejrůznějších informací z dostupných zdrojů o kulturních památkách
- zdůvodňuje základní význam chráněných kulturních památek a sbírek
- srovnává a hodnotí způsob života a práce předků na našem území

Historické obrázky z přemyslovského státu

Společně se vypravíme do přemyslovského knížectví a království. Život v našich zemích byl v těchto dobách velmi rušný a poskytoval kronikářům a později malířům dostatek námětů ke zpracování. Přibližme tedy našim žákům výtvarná díla věnovaná Přemyslovcům.
Výstupy pro žáka:
- pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných skutečností k pochopení vztahů mezi ději a jevy
- rozeznává současné a minulé, orientuje se v hlavních reáliích minulosti
- objasňuje historické důvody k zařazení státních svátků a významných dnů do kalendáře

Historické obrázky k pověstem

Spolu se žáky se společně začteme a zaposloucháme do některých pověstí, které se týkají počátků našich dějin. K lepšímu přiblížení atmosféry můžeme využít obrazů, které vytvořili umělci v 19. století a na počátku 20. století.
Výstup pro žáka:
- využívá regionálních mýtů, bájí a pověstí k rozšíření svých vědomostí

Dávní Slované - historické obrázky

Národní obrozenci na konci 18. a počátku 19. století zpracovávali na obrazech témata z české historie. Jejich díla můžeme využít při hodinách vlastivědy. Zde se vypravíme za dávnými Slovany do Sámovy říše a na Velkou Moravu.
Výstupy pro žáka:
- srovnává a hodnotí způsob života a práce předků na našem území
- zdůvodňuje základní význam chráněných kulturních památek a sbírek
- seznamuje se s nesnášenlivostí mezi lidmi

Poznáváme naši vlast

Začátek školního putování po naší vlasti situujeme do 4. ročníku v rozsahu zhruba od září do konce ledna až poloviny února, tedy na období asi poloviny školního roku. Kapitola Putování po naší vlasti obsahuje celkem 17 tematických částí v rozsahu 35 - 38 vyučovacích hodin, k tomu 2 hodiny kompletního opakování připraveného převážně pro žákovské týmy.

 1
Uživatel:
Heslo:
Nemáte účet?